Hypergryd

Xarxes Híbrides Acoblades per a Districtes Intel·ligents d'Energia Tèrmica-Elèctrica Integrada

L’objectiu de Hypergryd és desenvolupar un conjunt de solucions rendibles, replicables i escalables que permetin la integració de tecnologies basades en renovables dins de les xarxes tèrmiques i la seva integració amb les xarxes elèctriques, accelerant la transició sostenible cap a les futures xarxes de calor i fred de 4a i 5a generació.

Sobre Hypergryd

Objectius específics i aplicacions tecnologiques

El projecte Hypergryd té com a objectiu principal desenvolupar un conjunt de solucions tècniques rendibles, replicables i escalables que permetin la integració de tecnologies basades en renovables amb diferent capacitat de distribució i variabilitat intrínseca dins de les xarxes tèrmiques i la seva integració amb les xarxes elèctriques.

La integració de les xarxes tèrmiques i elèctriques mitjançant un conjunt de solucions basades en energies renovables, operades digitalment i centrades en l’usuari és clau per accelerar la transició sostenible cap a les futures xarxes de calor i fred de 4a i 5a generació i contribuir a els objectius climàtics de la UE per al 2050.

Objectius generals del projecte

Eines y mètodes

HYPERGRYD es basa en 4 pilars seguint un enfocament holístic per promoure la integració de xarxes intel·ligents, emmagatzematge d’energia i un augment de la proporció d’energies renovables sobre la base de tres conceptes principals: alta capacitat de distribució de fonts d’energia renovable, cogeneració i solucions power-to-heat y estrategias de control TIC, y producción de SHG que permitirá una ganancia significativa en la proporción de fuentes de energía renovable en la demanda general de los distritos urbanos. Aquests 4 pilars són:
  • Desenvolupament de noves tecnologies i eines TIC
Rendibles i energèticament eficients, totes integrades i operades a través de la plataforma Hypergryd.
  • Campanyes de validació de TRL5
Validació de diferents paquets de tecnologia sota diferents condicions d’operació simulades a quatre Live-In-Labs per cobrir escenaris típics d’una àmplia gamma de climes i tipologies de xarxa i sistemes urbans de calefacció i refrigeració.
  • Participació dels usuaris
Fortalecimiento del potencial de mercado y sensibilización de las diferentes partes interesadas, usuarios y público en general sobre las soluciones propuestas en Hypergryd, y explotación de esquemas comerciales innovadores en comunidades Enfortiment del potencial de mercat i sensibilització de les diferents parts interessades, usuaris i públic en general sobre les solucions proposades a Hypergryd, i explotació d’esquemes comercials innovadors a comunitats energètiques locals. locales.
  • Creació de la cadena de valor i models de negoci
Creació de cadenes de valor a mida per a les tecnologies i eines proposades, aprofitant la comunitat de parts interessades i intentant identificar els models de negoci adequats i les oportunitats de mercat en diferents contextos europeus.

Impacte

  • Assegurar una penetració de fonts d’energia renovable del 60% a la demanda de calefacció urbana per a sistemes de 4a generació i una penetració del 80% per a sistemes de 5a generació, reduint les emissions ambientals per als sectors de calefacció i refrigeració.
  • Reduir el nivell de temperatura a 50o-60 o C en los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración de 4ª generación y a 25 o C en los de 5ª generación, minimizando las pérdidas de red y aumentando la integración de la recuperación de calor de los sectores industriales y la producción de electricidad​.
  • Fomentar la sostenibilitat de les xarxes urbanes de calefacció i refrigeració connectades a fonts locals denergia renovable, cogeneració i emmagatzematge denergia en termes d’adaptabilitat i escalabilitat a la demanda d’energia.
  • Promoure la participació dels usuaris a la transició energètica estimulant l’adquisició indirecta de coneixements mitjançant solucions TIC innovadores i d’emmagatzematge d’energia, que tenen un paper clau en els actors del costat de la demanda que passen de ser consumidors a prosumidors.
  • Incrementar l’estalvi d’energia primària respecte a l’escenari actual.
Live-in Lab a Polònia: Centre de Recerca KEZO
Laboratori d'investigació EURAC (Eurac Research – Ivo Corrà ©)
Live-in Lab italiano: Environment Park, Parc Tecnològic a Torino

CONTACTA amb nosaltres