Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Manual d’usuari per a instal·lació d’autoconsum

REACT és un projecte d’innovació de 4 anys, finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

El seu objectiu és aconseguir la independència energètica de les illes mitjançant la combinació de fonts d’energia renovables i el seu emmagatzematge, amb una plataforma de gestió activa de la demanda, fomentant la participació dels usuaris en una comunitat energètica local.

REACT desenvolupa un model tècnic i comercial que demostrarà que aquestes tecnologies poden generar importants beneficis econòmics, contribuir a la descarbonització dels sistemes energètics locals, reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i millorar la qualitat de l’aire, al mateix temps que generen estalvis significatius, barat per als usuaris.

NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions d’autoconsum funcionen de forma totalment automàtica. Una vegada realitzada la posada en marxa, no és necessari manipular-los per a posar-los en marxa o parar-los. Si és necessari, la intervenció ha de ser realitzada per personal qualificat.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

PERILL DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA L’equip instal·lat s’utilitza juntament amb una font d’alimentació permanent (bateria). Fins i tot si l’equip està apagat, pot produir-se un voltatge elèctric perillós en els terminals d’entrada i sortida.

L’equip no conté peces en el seu interior que puguin ser manipulades per l’usuari. No retiri el panell frontal ni els diferents dispositius de la instal·lació. Les operacions de manteniment han de ser realitzades per personal qualificat.

QUÈ ÉS L’AUTOCONSUM?

L’autoconsum elèctric permet a qualsevol persona o empresa produir i consumir la seva pròpia electricitat mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques o altres sistemes de generació renovable en el seu habitatge, local o comunitat de veïns. A més de potenciar les renovables, suposa un estalvi en la factura elèctrica i una menor dependència de canvis en el preu de la tarifa elèctrica, ja que part del consum es cobreix amb l’energia generada pel sistema. La nova normativa d’autoconsum facilita els tràmits, reconeix el dret a autoconsumir electricitat renovable sense peatges ni cànons, i permet que aquests sistemes s’instal·lin de manera individual o compartida, per exemple, en comunitats de veïns.

El sistema de generació d’energies renovables està connectat a la xarxa elèctrica i al consum en el punt fronterer (marc general de protecció d’habitatges), assegurant així que:

 • • El consumidor sempre rep energia de totes dues fonts de generació (xarxa i fotovoltaica), assegurant un subministrament continu al consum.
 • • En cas d’excedent solar, és possible abocar l’excedent solar a la xarxa elèctrica, obtenint una compensació per això en la factura.
 • • En cas de tall d’energia, el sistema és capaç de continuar subministrant l’energia emmagatzemada en les bateries.

ELEMENTS D’UNA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

1. CEL·LES FOTOVOLTAIQUES (PANELL SOLAR)

Els panells o mòduls fotovoltaics (plaques fotovoltaiques) —comunament anomenats panells solars, o plaques solars, encara que aquestes denominacions també abasten altres dispositius— estan composts per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat a partir de la llum que incideix sobre elles mitjançant l’efecte fotoelèctric.

Els panells fotovoltaics normalment s’instal·len en una estructura dissenyada de tal manera que tinguin una orientació òptima per al màxim aprofitament de l’energia solar.

2. REGULADOR DE CÀRREGA SOLAR

Els reguladors de càrrega són una de les parts més importants de la instal·lació solar fotovoltaica. El regulador es troba entre els panells i les bateries i s’encarrega de controlar el voltatge i la intensitat amb la qual es carreguen aquestes últimes. És una peça clau, ja que cuida la bateria i allarga la seva vida útil, protegint-la enfront de sobrecàrregues o enfront de descàrregues molt profundes. Gràcies al regulador de càrrega es controla en tot moment l’estat de càrrega de la bateria, podent generar alarmes si s’aconsegueixen determinats llindars.

3. INVERSOR/CARREGADOR

L’objectiu de l’inversor en una instal·lació fotovoltaica és múltiple: a més de convertir l’energia elèctrica de corrent continu en energia de corrent altern, té la capacitat de millorar l’electricitat que arriba als serveis, oferint un subministrament segur i de qualitat, per a evitar així la possible deterioració dels equips elèctrics.

Els carregadors inverter també incorporen un carregador intern capaç de carregar la bateria utilitzant una font d’alimentació externa de 230V, com a grups electrògens, la xarxa elèctrica o motors soline.

4. BATERIES O ACUMULADORS

La missió principal de la bateria dins d’un sistema solar fotovoltaic és subministrar energia a mesura que la càrrega la demanda, independentment de la producció elèctrica del panell en aquest precís moment.

La bateria permet acumular excedents solars per a autoconsumir-los de forma diferida (al capvespre, per exemple), i maximitzar el % d’energia solar generada que s’aprofita sense necessitat d’injectar-la a la xarxa.

En cas d’apagades en la xarxa elèctrica, es pot disposar d’un sistema de suport per a alimentar el consum (s’ha d’estudiar als consumidors crítics i generar una xarxa de suport en l’habitatge).

5. MESURADOR ELÈCTRIC

El comptador elèctric d’autoconsum bidireccional és un component fotovoltaic que té la funció de mesurar l’energia elèctrica que flueix en una instal·lació fotovoltaica en dos camins: de la xarxa a l’usuari (energia demandada) i de l’usuari a la xarxa (energia injectada). ).

Aquest dispositiu és imprescindible en les instal·lacions d’autoconsum amb excedents emparats pel mecanisme de compensació simplificat. L’aprovació de l’actual reglament d’autoconsum, l’RD 244/2019, va fer possible que els usuaris rebessin un descompte en la factura de la llum per l’energia abocada a la xarxa. Aquest component s’encarrega de mesurar la quantitat d’excés d’energia que s’ha injectat.

L’energia que finalment es transforma per a consum (corrent altern) es passa per un comptador per a quantificar el consum energètic de la instal·lació.

6. PANELLS DE MONITORATGE

El panell de monitoratge ofereix informació en temps real d’un cop d’ull i permet controlar tots els productes connectats en la instal·lació. Aquest dispositiu es col·loca normalment al costat dels inversors.

PLATAFORMA I APP DE GESTIÓ D’ENERGIA

QUÈ ÉS UNA PLATAFORMA?

Una Plataforma és un sistema que li permet administrar dades i executar aplicacions o serveis de manera centralitzada que brinden valor agregat a les Dades.

Una plataforma de gestió energètica és un sistema que:

 • Gestiona dades energètiques: consum elèctric en la llar, producció fotovoltaica d’energies renovables, emmagatzematge d’energia
 • Presta serveis energètics que aporten prestacions de valor afegit per a una gestió més eficient de l’energia generada i emmagatzemada, amb l’objectiu de maximitzar l’ús de l’energia neta generada i reduir la factura elèctrica de l’usuari final.

OBJECTIUS DE LA PLATAFORMA

 • Maximitzar l’ús de l’energia generada
 • Gestionar eficientment l’energia emmagatzemada
 • Reduir la factura de la llum de l’usuari final
 • Automatitzar l’operació dels equips per a alinear generació i consum tant a nivell individual com comunitari.
 • Oferir recomanacions per a la presa de decisions en la flexibilitat del consum

DADES ADMINISTRADES

Les dades gestionades per la plataforma són les dades monitorades per la instal·lació fotovoltaica.

QUINES DADES es gestionen?

 • Consum energètic de l’habitatge/edifici/comunitat
 • Dades de les instal·lacions fotovoltaiques: potència de generació, capacitat d’emmagatzematge de les bateries…
 • Elements de gestió tèrmica, bombes de calor, sistemes de climatització (si existeixen)…

FUNCIONALITATS DE VALOR AFEGIT

 • Pronòstic del temps
 • Prediccions de generació de producció d’energia fotovoltaica
 • Prediccions de consum energètic en l’habitatge/edifici
 • Recomanacions per a optimitzar la gestió energètica tant a nivell individual com comunitari
 • Automatització flexible de la gestió d’instal·lacions

APLICACIÓ MOVIL

L’aplicació mòbil és l’eina de seguiment de la instal·lació del participant, l’eina d’enviament de recomanacions, consells de gestió energètica i reducció de consum o notificacions per a realitzar accions manuals per a equilibrar de forma més eficient el seu consum al llarg del dia.

descripció de l’aplicació

La pantalla d’inici de l’aplicació es divideix en tres seccions i mostra la següent informació:

 • L’estalvi energètic en €/any, la reducció de Kg de CO2 emesos a l’atmosfera i l’equivalència en arbres en relació a la reducció de CO₂ des de l’inici del funcionament de la instal·lació
 • Estalvis en tota l’Illa
 • Informació sobre l’estat de la instal·lació: estat de càrrega de les bateries, temperatura de la bomba de calor (si n’hi ha) i potència de producció solar

La informació energètica més rellevant es pot consultar en la pantalla Energia de l’APP:

 • La generació d’energia a partir dels panells solars i el consum energètic de l’edifici, podent seleccionar un període diari, setmanal, mensual i anual.
 • Visualitzacions d’algunes dades rellevants de la instal·lació com el comptador d’energia i la tendència del consum d’energia.

En la pantalla Equips de l’APP podrà visualitzar informació relativa al percentatge d’energia autoconsumida, informació de la producció fotovoltaica, l’estat de càrrega de la bateria i, en cas de ser present, també es mostrarà l’estat de la bomba de calor.

En la pantalla de Predicció de l’APP es mostra la informació de la informació de quin pot ser la producció i la demanda de l’energia diària estimada de la instal·lació. El pronòstic del temps per a la zona també està disponible.

En el menú d’opcions podem accedir a la informació de la instal·lació que mostra les característiques tècniques de la instal·lació, les notificacions rebudes, enviades per la plataforma REACT2020 de consells i recomanacions per a reduir el consum energètic o realitzar alguna acció manual per a equilibrar eficaçment l’energia produïda , el menú d’ajustos per a personalitzar l’APP, on triar idioma, habilitar notificacions, etc., el menú REACT2020 ens permet accedir a la web del projecte REACT2020 i finalment accedir al tutorial de l’APP.

ADMINISTRADOR WEB

Existeix l’opció d’accedir a la plataforma de gestió a través d’un servei web amb les mateixes funcions que podem trobar en l’APP:

 • Monitoratge de l’estat de les instal·lacions: producció d’energia, consumeixo Monitoratge de l’estat de les instal·lacions: producció d’energia, consum d’energia, estat d’emmagatzematge • Visualització dels indicadors més rellevants de les instal·lacions • Seguiment de les previsions de producció i consum per al dia actual • Preus de l’energia
 • Visualització dels indicadors més rellevants de les instal·lacions
 • Seguiment de les previsions de producció i consum per al dia actual
 • Preus de l’energia

RECOMANACIONS PER Al MÀXIM APROFITAMENT DE L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Per a començar, és necessari ser conscient que la generació d’energia solar es produeix durant el dia, per la qual cosa és important intentar autoconsumir tota aquesta energia en la mesura que sigui possible.

Traçant les corbes de producció d’un sistema fotovoltaic i el consum elèctric d’un habitatge en un gràfic, com el de la figura, es pot observar que existeix un profund desacoblament entre producció i consum.

Podem veure que per norma el consum elèctric és irregular i té alguns pics al matí, al migdia i a la nit, mentre que la producció solar és regular i cobreix les hores centrals del dia. En aquesta franja horària, per tant, hi haurà un excedent que s’emmagatzemarà en les bateries per a ser utilitzat en moments de baixa producció solar i la resta s’injectarà a la xarxa.

L’optimització i l’aprofitament de l’energia consisteix a tractar de desviar els consums elèctrics a aquelles franges horàries en les Això el podem fer manualment, és a dir, posant en marxa els aparells de consum elèctric (rentadora, assecadora, escalfador d’aigua, bomba de calor, etc.) quan vegem que tenim excedents de generació.

La bateria permet acumular excedents solars per a autoconsumir-los de forma diferida (al capvespre) d’aquesta manera s’aconsegueix maximitzar el % d’energia solar generada que s’aprofita sense necessitat d’abocar-la a la xarxa. En cas d’apagades en la xarxa elèctrica, es pot disposar d’un sistema de suport per a alimentar el consum.

CONTACTE

press@comet.technology