Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Facilitar la transició energètica a través de Citizen Energy Communities i la integració entre serveis

El projecte NEON (Next Generation Integrated Energy Services for Citizen Energy Communities) té com a objectiu desenvolupar i establir un ecosistema tècnic i empresarial per a serveis energètics integrats per a les comunitats energètiques europees. Aquestes entitats han de ser capaces d’estalviar energia, reduir les emissions de CO2 i aportar beneficis econòmics i socials alhora que es valorin l’eficiència energètica i la flexibilitat en el costat de la demanda. El projecte, que ha rebut finançament del programa Horizon 2020 de la Unió Europea, implicarà les parts interessades de la xarxa, els proveïdors de serveis i els consumidors finals per establir, mitjançant un procés de co-creació, els acords intersectorials i els conceptes de servei subjacents.

Els objectius de NEON estan alineats amb la Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat. Aquest mercat s’ha implantat progressivament a tota la Unió des de 1999. L’objectiu és oferir solucions pràctiques per contribuir a noves oportunitats de negoci, preus competitius, alts estàndards de serveis i a la seguretat del subministrament i la sostenibilitat per als clients de la UE (ciutadans o empreses).

La Directiva (UE) 2019/944 va introduir les Comunitats Ciutadanes d’Energia (CEC) concepte com una categoria de cooperació de ciutadans o actors locals que hauria de ser objecte de reconeixement i protecció en virtut del dret europeu amb l’objectiu de permetre una adopció més ràpida del mercat i facilitar que les comunitats, tant residencials com no residencials, siguin eficients energèticament. A NEON, els conceptes de servei i models de negoci dels CEC es mostraran en 4 configuracions de CEC (BERCHIDDA a Itàlia, DOMAINE DE LA SOURCE a França, POLÍGONO INDUSTRIAL LAS CABEZAS a Espanya i STAINS CITY a França) que serveixen com a primers usuaris, amb el qual es farà un seguiment. Durant el projecte es desenvoluparan plans de replicació a 7 comunitats de “seguidors”.

Marc legal i financer per a les comunitats energètiques ciutadanes i integració entre serveis

Europa està fermament compromesa a remodelar les seves polítiques per assolir els objectius climàtics, treballant dur en diversos fronts per fomentar la transició energètica i donar suport al paper principal dels consumidors finals. Sens dubte, calen accions per al desenvolupament de les comunitats energètiques i l’autoconsum col·lectiu dins del sistema elèctric, així com per explotar el “potencial no expressat” dels nous recursos per al despatxament d’energia potenciant els mecanismes de DR. Però s’han d’abordar diverses barreres administratives i d’inversió.

A partir del paquet d’energia neta per a tots els europeus:

  • L’ED (Directiva 2019/944) pretén qualificar els consumidors com a “actius” i introdueix el concepte de “Comunitat Ciutadana de l’Energia (CEC)”. Tots els consumidors haurien de beneficiar-se de la participació directa en el mercat, configurant el seu consum a partir dels senyals del mercat que experimenten preus elèctrics més baixos o incentius monetaris o no monetaris.
  • La RED II (Directiva 2018/2001) també subratlla el paper dels consumidors que poden convertir-se en prosumidors (productors i consumidors) d’energies renovables. La directiva introdueix el concepte de Comunitat d’Energies Renovables (REC) que pot produir, consumir, emmagatzemar i vendre energia renovable. A més, va introduir disposicions sobre l’organització i la durada màxima del procés de concessió de llicències, pel que fa a la construcció, repotenciació i explotació de fonts d’energia renovables i la seva connexió a la xarxa. També exigia als Estats membres que establissin un punt de contacte únic per guiar els sol·licitants durant tot el procés administratiu. La Comissió de la UE està supervisant de prop la transposició RED II i està avaluant si calen més mesures.
  • De manera transversal, l’accés als comptadors intel·ligents, la facturació intel·ligent i el consum informat es recolza a la nova EED (Directiva 2018/2002). L’EPBD (Directiva 2018/844) conté disposicions relatives a l’eficiència energètica dels edificis, tema que està interrelacionat amb l’esmentat.
Vista aèria d’una gran central elèctrica sostenible amb fileres de panells solars fotovoltaics per produir energia elèctrica ecològica neta. Electricitat renovable amb concepte d’emissions zero

El paper dels Estats membres en l’acceleració de la transició energètica

La transposició total d’aquestes directives als marcs reguladors nacionals marcarà la regla per al ple desenvolupament del mercat, permetent als actors implicats expressar el seu potencial i impuls innovador..

Per assolir els objectius climàtics de la UE, cal un marc adequat que faciliti les inversions massives implicades. La transició cap a un sistema energètic descarbonitzat, i en particular el desenvolupament i la integració de les energies renovables, es veu obstaculitzada per procediments administratius d’autorització excessivament complexos i llargs. També val la pena destacar les estructures complexes, la manca de coherència jurídica i els marcs polítics i normatius i directrius insuficients a què s’enfronta la comissió en les propostes de directrius presentades en relació al paquet d’energia neta.

És fonamental que els Estats membres estableixin un marc propici per fer front a les barreres no financeres restants als projectes d’energies renovables, començant per la insuficiència dels recursos digitals i humans de les autoritats per processar un nombre creixent de sol·licituds de permisos. Per aquest motiu, la Comissió de la UE publicarà l’any 2022 una orientació, adreçada als Estats membres, sobre la racionalització dels procediments administratius i d’autoritzacions per al desplegament d’energies renovables. El document es basarà en els obstacles i les millors pràctiques existents als Estats membres.

Al final, el poderoses accions polítiques promulgades a nivell de la UE entre finals de 2020 i 2022 per afavorir una recuperació econòmica sostenible i una resposta a la crisi energètica (p. ex., Pacte Verd de la UE, Next Generation EU, paquet “Fit for 55” i REPowerEU) va donar un nou impuls a l’optimisme dels actors implicats sobre l’evolució del sistema energètic europeu en una perspectiva de descarbonització.

Plaques solars al parc de la ciutat moderna

Una anàlisi més profunda d’aquests temes està disponible a NEON Project Deliverable 2.1. És el primer lliurament del WP2 Aspectes contractuals i financers de la integració entre serveis i un resultat de la Tasca 2.1 Condicions legals i financeres per a la prestació de serveis energètics integrats. Té com a objectiu avaluar el marc per a la prestació del concepte proposat de serveis energètics integrats a la pràctica.

Fòrum Italià d’Inversió Sostenible (ItaSIF)

CONTACTE

press@comet.technology