SolDAC

Coordinador: Comet Global Innovation

CAPTURA DIRECTA DE L'AIRE & A TRAVÉS DE L'ESPECTRE SOLAR COMPLET

SolDAC té com a objectiu reinventar la indústria de l’etilè, component bàsic i principal en la indústria química, mitjançant una tecnologia innovadora i climàticament neutra per a la producció d’etilè i coproductes de l’etanol a partir de l’energia solar i l’aire.
Coordinador: Comet Global Innovation

Sobre SolDAC

Objectius generals del projecte

El procés SolDAC es basa en la integració de tres unitats principals: unitat de conversió fotoelectroquímica (PEC, de l’anglès Photo-Electrochemical Conversion), col·lector d’espectre solar complet (FSS, de l’anglès Full Spectrum Solar) i unitat de captura directa de l’aire (DAC, de l’anglès Direct Air Capture).

La unitat de conversió fotoelectroquímica (PEC) permet la conversió directa de diòxid de carboni present en l’aire, en etilè. Aquesta unitat aprofita la llum seleccionada per ample de banda d’un col·lector solar (FSS) que divideix l’espectre solar per a la generació d’electricitat i calor amb una eficiència superior a la dels mòduls fotovoltaics o a la dels col·lectors solars tèrmics, funcionant independentment. La calor s’utilitza en una innovadora unitat de captura directa d’aire (DAC) a temperatura ultrabaixa (~60 °C), la qual cosa fomenta l’eventual integració circular amb les xarxes de calor. La unitat DAC elimina el diòxid de carboni de l’aire, el concentra a més del 95 % i el comprimeix per alimentar la cel·la de PEC i una canonada per a l’emmagatzematge de diòxid de carboni.

Això permet compensar la petjada de carboni de tot el procés de conversió d’energia solar en productes químics i permet obtenir crèdits de carboni, cosa que obre una oportunitat per superar l’objectiu de neutralitat climàtica i produir coproductes de l’etanol amb emissions de carboni negatives. El procés que proporciona SolDAC és energèticament autosuficient, econòmicament viable i amb emissions de carboni negatives a condició que cada unitat (DAC, PEC, FSS) assoleixi nous objectius d’eficiència.

Objectius específics i aplicacions tecnològiques

Objectius

 • Produir etilè i subproductes de l’ etanol sense emissions de carboni a partir de l’ aire mitjançant un procés descentralitzat i competitiu, alimentat per energia solar.
 • Garantir la viabilitat tecno-econòmica del procés SolDAC gràcies a la millora en l’ eficiència de les tres unitats que componen el procés.
 • Demostrar a través de l’ eco-disseny, la reducció de la petjada de carboni al llarg del cicle de vida de cadascuna de les unitats que formen part del procés SolDAC.
 • Popularitzar les tecnologies de captura, utilització i emmagatzematge de carboni (CCUS, de l’anglès Carbon Capture, Utilization and Storage) en la societat.
 • Informar els grups d’ interessats en els sectors energètic i químic i la ciutadania dels resultats del projecte a través d’ esdeveniments i altres mitjans.
 • Impulsar el lideratge europeu en l’ elaboració de productes químics renovables a partir de CO₂.

Impactes

Millores en la unitat de captura directa d’aire (DAC)
 • Nova família de materials d’isotermes esglaonades per a la sorpció de CO₂
 • Nous materials com a referent a la unitat DAC i altres aplicacions de captura de carboni
 • Tecnologia d’intercanviadors de calor revestits (cHEX) com a estàndard a les unitats DAC
 • Desbloquejar l’ ús de la calor residual i de la calor solar en climes freds
 • Produir unitats DAC que absorbeixin << 20% de l’energia renovable generada el 2050 (avaluat en el cas del Regne Unit)
Millores en la unitat de conversió fotoelectroquímica (PEC)
 • Cost normalitzat de l’etilè inferior al seu cost mitjançant processos amb combustibles fòssils (< 1€/kg)
 • Desbloquejar el procés d’ electròlisi com a opció per a la producció d’ etilè
Millores en la unitat de col·lector de l’espectre solar complet (FSS)
 • Nou paradigma en la generació d’energia solar pel desacoblament de la captació solar i generació d’electricitat
Procés SolDAC integrat
 • Descarbonització de la indústria de l’ etilè. Penetració de SolDAC al mercat permetent que la indústria de l’etilè es converteixi en una indústria d’emissió zero

CAPTURA DIRECTA DE L' AIRE
& CONVERSIÓ A TRAVÉS DE L' ESPECTRE SOLAR COMPLET

Producció d’etilè i subproductes de l’etanol (productes C2) neutra en carboni, a partir de l’aire mitjançant un procés independent, descentralitzat i competitiu alimentat per energia solar

Before After

CONTACTA amb nosaltres